Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden PodoSense (KvK nr:85068063)

De onderstaande voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen patiënt en behandelaar, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Betaling

Behandeling en/of verstrekking worden door PodoSense bij de patiënt, dan wel bij de wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt, in rekening gebracht. U ontvangt de factuur bij aflevering van uw verstrekking of indien het alleen een consult of onderzoek betreft aan het eind van uw afspraak. De factuur dient direct ter plaatse per pin te worden voldaan. In uitzonderlijke gevallen mag u de factuur via een bankoverboeking betalen. Dit kan alleen in overleg met uw behandelaar.
Het factuurbedrag dient binnen 14 dagen na de factuurdatum op de bankrekening van PodoSense te Heide zijn bijgeschreven. Indien deze betalingstermijn wordt overschreden, is de patiënt wettelijk in gebreke en zijn wij gerechtigd om zonder verdere ingebrekestelling, tot incassomaatregelen over te gaan. De extra kosten die hieruit voorvloeien worden bij de patiënt in rekening gebracht. Voor een snelle en foutloze afwikkeling adviseren wij de patiënt om altijd eerst de factuur te betalen alvorens deze voor een eventuele vergoeding in te dienen bij uw eigen zorgverzekeringsmaatschappij.

De kosten van behandeling van een patiënt jonger dan 16 jaar zijn verschuldigd door de wettelijke vertegenwoordiger. Een patiënt van 16 of 17 jaar is zelf de kosten van de behandeling verschuldigd, tenzij de wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk heeft bevestigd de kosten te zullen voldoen.

Vergoeding

U dient zelf zorg te dragen voor eventuele declaratie van onze factuur bij uw eigen zorgverzekering. U bent zelf verantwoordelijk voor de aanspraak op een vergoeding van uw ziektekostenverzekeraar. Wij kunnen u niet garanderen dat er een vergoeding zal plaatsvinden.  Voor een indicatie van eventuele vergoedingen kunt u het vergoedingenoverzicht op onze website raadplegen. Hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Voor een specifieke vergoeding dient u zelf de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering te raadplegen. In de praktijk blijken de meeste verzekeraars een hele of gedeeltelijke vergoeding te verstrekken op basis van de aanvullende verzekering.

Annulering

Gemaakte afspraken (mondeling of telefonisch) kunnen tot 24 uur van te voren geannuleerd worden. Wij behouden ons het recht voor afspraken die zonder tijdige afmelding verzuimd worden of binnen 24 uur voor de afspraak geannuleerd worden in rekening te brengen.

De behandelaar heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Hiermee verplicht de behandelaar zich tot het handelen naar zijn beste kunnen. Er kan echter geen garantie worden gegeven over het effect van de therapie. Onvoldoende resultaat geeft geen recht op restitutie of vrijstelling van betaling. U bent verplicht alle door ons gemaakte kosten te vergoeden. Mondelinge toestemming of het plaatsen van een handtekening na het onderzoek waarbij u akkoord gaat met het vervaardigen van therapeutische zolen of ortheses is geldend. Na het onderzoek wordt direct gestart met de vervaardiging van deze therapeutische hulpmiddelen. Bij annulering zullen alle door ons gemaakte kosten bij u in rekening worden gebracht.

Klachten

De behandelaar verplicht zich tot het handelen naar zijn of haar beste kunnen. Om de kwaliteit en de service te waarborgen zijn registerpodologen geregistreerd bij Stichting LOOP en ingeschreven bij Kabiz.

Zolen en ortheses zijn therapeutische hulpmiddelen, er kan daarom nooit garantie op het effect van deze hulpmiddelen worden gegeven. Aanpassingen van zolen/ortheses binnen 6 weken na aflevering vallen binnen de garantie en worden daarom niet in rekening gebracht.

Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft u in geen enkel geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling.

Mochten er klachten zijn, dienen deze allereerst met de behandelaar te worden besproken en zal er een oplossing worden gezocht.
Klachten kunt u schriftelijk indienen bij: PodoSense

Wij zijn niet aansprakelijk voor vermissing, verlies of beschadiging van uw bezittingen of voor enige andere door u geleden schade.